GWO Enhanced First Aid (EFA)

Den här kursen riktar sig till dig som jobbar inom vindkraftsbranchen och behöver förstärkta kunskaper inom Första Hjälpen. Du får en djupare förståelse för skadehantering och tränas bland annat i att via telefon följa riktlinjer och instruktioner för medicinska åtgärder och förebyggande hantering i väntan på assistans av sjukvårdspersonal.

Hem - Utbildning - GWO-UTBILDNING - GWO Enhanced First Aid (EFA)

Målgrupp

Personal (tekniker) inom vindkraft med syfte att öka dess färdigheter inom akut omhändertagande. Riktar sig även mot sedan tidigare anställd personal som skall uppgradera sin kunskapsnivå inom akut omhändertagande.

Målsättning

Efter godkänd kurs ska deltagaren:

Färdighet att utföra akutomhändertaganden enligt C-ABCDE principen
God kännedom om avancerad prehospital akutsjukvård.
Kunskaper inom telefonkonsultation/telemedicin
Kunskaper om C-ABCDE.
Kännedom om lagar och bestämmelser.

Teoretiska moment

Nationella och internationella krav
Anatomi/fysiologi
Skadelära/ patofysiologi
Bedömning av skadad
Akut omhändertagande enl. C-ABCDE principen
Handlingsplan vid nödsituation
Telefonkonsultation
Kunskap om medicinskteknisk utrustning inom prehospital vård:

- Rubens blåsa
- Spineboard
- Bår
- Nackkrage
- Svalgtub
- Näskantarell
 - Pulsoximeter
- Blodtrycksmätare
- Smärtstillande och medicinering
- Läkemedelsadministrering

Praktiska moment

Praktisk momentträning C-ABCDE Bedömning/ omhändertagande:

- Skapande av fri luftväg med avancerade hjälpmedel
- Assisterad andning med hjälpmedel
- Blödningsbegränsande åtgärder med avancerade hjälpmedel
- HLR med hjärtstartare
- Vidare Imobilisering

Scenario baserad träning. Praktiska träning med simulerade fall.

Övrigt

Efter godkänd kurs erhålls ett certifikat för både GWO FAR (Första hjälpen Refresher) och GWO EFA (Förstärkt första hjälpen).

Kursen kan hållas hos kund.

Ett WINDA ID är obligatoriskt för denna kurs. Vänligen förbered inför kursstart.

ENHANCED FIRST AID (EFA)

ART. NR: 0122990626

FÖRKRAV: Inga förkunskaper krävs

KURSLÄNGD: 24 timmar  (3 dagar. 2 dagar om du har certifikat i GWO FA eller refresher FAR)

GILTIGHETSTID: 2 år

INSTRUKTÖR: En CRESTO auktoriserad instruktör per max 6 deltagare

CRESTO förbehåller sig rätten att ställa in kursen om deltagarantalet blir mindre än 3 personer. Om så är fallet meddelar vi er detta en vecka innan kursstart.